Порядок подачи статей

Редакція приймає оригінальні, не опубліковані раніше статті з теоретичних і прикладних проблем національної економіки, які мають наукову та практичну цінність.

До публікації у збірнику приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, результати оригінальних наукових, практичних, навчально-методичних досліджень у вигляді статей, які ніде раніше не публікувалися, із зазначених нижче галузей:

 1. Проблемні питання економіки України та її регіонів.
 2. Теорія і практика економіки та управління промисловими підприємствами.
 3. Актуальні проблеми секторальної економіки.

Статті повинні відповідати вимогам постанови Президії Вищої атестаційної комісії України "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" від 15.01.2003 р. № 7-05/1 та мати наступні обов’язкові елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, за належність останнього йому особисто, точність викладених у роботі фактів (даних) та якість перекладу цитат з іншомовних джерел (за наявності). Для включення публікації в збірник, необхідно оформити и надати в редакцію наступні матеріали:

 1. Статті приймаються на дисках CD-R та CD-RW з обов’язковим роздруком статті в 1 екземплярі, або на електронну пошту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. з відміткою «Для редакційної колегії збірника наукових праць «Економічні інновації».
 2. До статті на окремому листі і окремим файлом додаються дані про авторів: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, службова адреса, номер телефону (форма додається). Для аспірантів та здобувачів – дві рецензії засвідчені докторами економічних.
 3. Кількість авторів статті, як правило, не повинна перевищувати трьох осіб.
 4. За точність викладених фактів, цитат, статистичних даних, географічних назв, власних імен несуть відповідальність автори.
 5. Пріоритет при виборі рукописів для публікації в збірнику віддається матеріалам фундаментального характеру.
 6. Редакція залишає за собою право скорочувати статті, вносити редакційні правки та відхиляти неякісні рукописи.
 7. Оформлені з порушенням даних правил статті редакцією не розглядаються і авторам не повертаються.
 8. У зв’язку з великими видатками на підготовку та видання журналу авторського гонорару редакція не сплачує.
Автор : btamedia