Требования к оформлению

Вимоги до структури та оформлення статті для публікування у збірнику «Економічні інновації».

Редакція приймає оригінальні, не опубліковані раніше статті з теоретичних і прикладних проблем національної економіки, які мають наукову та практичну цінність. Статті мають відповідати вимогам ВАК України. При підготовці статей для публікації просимо дотримуватись таких правил:

 1. Стаття повинна бути надрукована в текстовому редакторі Microsoft Word. Формат аркуша – А4, розмір полів – верхнє – 6,2 см, ліве та праве – по 3,7 см, нижнє – 3 см.
 2. У верхньому лівому куті аркуша друкується номер УДК. Через один інтервал нижче – назва статті великими літерами на мові, якою викладено загальний текст статті (вирівнювання по центру). Нижче через один інтервал – прізвище та ініціали авторів на мові, якою викладено загальний текст статті (без підкреслювання, вирівнювання по центру). Нижче через один інтервал мовою загального тексту статті, курсивом і відступом 1,25 см друкується анотація до статті. Текст анотації до 7 рядків.
 3. Текст набирається шрифтами гарнітури Uk_Academy або Times New Roman, розмір шрифту – 12, міжрядковий інтервал – множник 0,9. Червоний рядок – відступ 1 см.
 4. Текст повинен мати виділені такі необхідні елементи:  постановку проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями;  аналіз останніх досліджень та публікацій з даної проблеми;  формування цілей статті (постановка завдання);  виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;  висновки з даного дослідження і перспективи подальших наукових напрацювань у даному напрямку.
 5. Рисунки подаються чорно-білими на білому фоні, лінії графіків та діаграм, всі умовні позначення на них повинні бути чіткими та виразними. Рисунок дублюється на диск окремим фалом в форматі jpg. Якщо малюнок взято з іноземного видання, надписи на ньому обов’язково переводяться авторами на мову представленого матеріалу. Назва рисунку друкується під ним 12 шрифтом, Times New Roman, звичайний, вирівнювання посередині.
 6. Формули наводяться за допомогою вбудованого редактора формул Microsoft Equation. Стилі: Times New Roman, звичайний - Текст, Функция, Числа; Times New Roman, курсив - Переменная; Times New Roman, жирний - Матрица-вектор; Symbol - Символ. Symbol, - Стр. греческие, Пр. греческие. Розміри: Обычный - 10 пт.; Крупный индекс - 9 пт.; Мелкий индекс - 7 пт.; Крупный символ - 16 пт.; Мелкий символ - 12 пт.
 7. Таблиці повинні бути компактними, мати порядковий номер, розташований у правому верхньому куті таблиці, назву (кегль 12, Times New Roman, напівжирний, посередині), а їх шапки точно відповідати змісту граф. Під таблицею додається посилання на джерело інформації.
 8. Після загального тексту статті через один інтервал друкується перелік використаної літератури з підзаголовком «Література» (кегль 12, Times New Roman, напівжирний, вирівнювання посередині), оформлений відповідно з ДСТУ 2006 та інструкцією ВАК України, який подається загальним списком в кінці рукопису і складається в порядку черговості посилань в тексті мовою оригіналу (кегль 12, Times New Roman, звичайний, вирівнювання по ширині, відступ – 1см). Посилання на джерело подається у квадратних дужках з обов’язковим визначенням сторінок, на яких міститься використаний матеріал.  Список літератури має складатися з двох блоків: Список літератури і References (ця вимога діє і для англомовних статей):

  Список літератури – джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (форма 23, затверджена наказом ВАК України від 03 березня 2008 р. №147);

  References – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010.

  Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією (Постанова від 27 січня 2010р. N55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею), а в дужках – англійською мовою.

  Рекомендуємо ознайомитись:

  Приклад оформлення відповідно до українського стандарту бібліографічного опису літератури;

  Міжнародний бібліографічний стандарт APA-2010, правила, приклади оформлення;   

      Приклади оформлення REFERENCES;

  Чинні правила української транслітерації

 9. На один інтервал нижче на англійській мові друкується підзаголовок «Abstract», під ним прізвище і ініціали авторів, нижче - назва статті, потім - анотація статті на англійській мові.
 10. Обсяг наукових статей: проблемно-теоретичних, оглядових і дискусійних – до 12 сторінок; присвячених конкретних дослідженням та їх методиці – до 10 сторінок; мінімальний розмір статті 6 сторінок.
Автор : btamedia